ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Thammasat University, Rangsit Campus

 
 
 
รศ.ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
Assoc.Prof. Dr. Chainarong Chaktranond
 

Office
Eng. Bld. room 413

Email: cchainar@engr.tu.ac.th
Office Tel.: (662) 564-3001-9 Ext 3144
Fax Tel.: (662) 564-3010

 
 

Field of interests

  • Microfluidics
  • Energy conservation
  • Computational fluid dynamics
  • Particle flow
  • Drying technology